Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

De Haas Verhuur is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. De Haas Verhuur vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van De Haas Verhuur. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haas Verhuur.

Alle genoemde prijzen op deze website zijn per stuk, gelden per weekend en zijn exclusief BTW en transportkosten.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer alsmede de voorwaarden.